Rekomendacji mogą udzielać partie-strony, inne partie, które z nimi współpracują oraz organizacje społeczne. Czyli np. Obywatele RP też mogą. Porozumienie wskazuje jednak, że właściwą drogą jest kontakt z odpowiednią partią-stroną. Tą, której „parytet” przyzna właściwy okręg. Zatem np. w moim przypadku, właściwą drogą byłoby zgłosić się do KO – jeśli to jej przypadną okręgi warszawskie, jak to było w 2019 roku.

Dziś partyjny “Pakt Senacki”

Dziś zostanie publicznie podpisany „Pakt Senacki”, a Gazeta Wyborcza opublikowała już treść zawartego w nim porozumienia (cytuję za nią poniżej).

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski nie jest jego stroną, ale w „Pakcie” uczestniczy, a reprezentujący go senator Zygmunt Frankiewicz (klub KO w Senacie) będzie kierował pracami Zespołu Organizacyjnego Paktu.

„Pakt” wystawi kandydatów – jak wynika z treści – rejestrując komitet wyborczy. Będą oni – z punktu widzenia kodeksu wyborczego oraz PR – kandydatami właśnie „Paktu”, a nie tworzących go partii, co jest zmianą w stosunku do ustaleń i praktyki z roku 2019.

Podobnie jednak jak w 2019 roku istotą porozumienia jest nieustalony wciąż „parytet” podziału okręgów wyborczych pomiędzy partiami-stronami porozumienia. Ostateczna decyzja o wystawieniu kandydatur zapada centralnie w drodze konsensualnego porozumienia czterech stron, z których każda – jak należy się domyślać – ma prawo skutecznego weta.

Poza Zespołem Organizacyjnym „Pakt” ma instancję wyższą – „szczyt” przewodniczących partii, który rozstrzyga w sprawach spornych.

Rekomendacji kandydackich mogą udzielać partie-strony, inne partie, które z nimi współpracują oraz organizacje społeczne. Czyli np. Obywatele RP też mogą. Porozumienie wskazuje jednak, że właściwą drogą jest kontakt z odpowiednią partią-stroną. Tą, której „parytet” przyzna właściwy okręg. Zatem np. w moim przypadku, właściwą drogą byłoby zgłosić się do KO – jeśli to jej przypadną okręgi warszawskie, jak to było w 2019 roku.

Decyzja o kandydaturach wymaga „ratyfikacji” przez cztery partie-strony zgodnie z ich statutami.

To są wszystko drobiazgi. Polityczną istotą porozumienia jest jego paragraf 6. Zobowiązuje strony do niewystawiania kandydatur poza „Paktem”.

W związku z tym czuję się w obowiązku poinformować, że:

  1. O zamiarze kandydowania usiłowałem poinformować kierownictwo PO – jak się okazuje, zgodnie z przewidywaną „Paktem” nomenklaturą, bo to do KO będą zgodnie z “parytetami” należały okręgi warszawskie. Oczywiście akceptując konieczność wystawienia kandydatur wspólnych również w tu, gdzie ta konieczność nie jest aż tak ostra z uwagi na wielkość przewagi opozycji. Te próby od wielu miesięcy pozostają jednak nieskuteczne. Nie doszło do żadnego spotkania i nic nie świadczy o tym, by KO przyjęła cokolwiek do wiadomości.
  2. Ani wcześniej, ani obecnie nie widzę możliwości uzgadniania kandydatur – zwłaszcza wtedy, kiedy oczywiście muszą być wspólne, a wyborcom opozycji nie pozostanie nic innego jak tylko je poprzeć w głosowaniu – z kierownictwem jakiejkolwiek partii z pominięciem wyborców i opinii publicznej. Moje ewentualne rozmowy dotyczące kandydowania mogą dotyczyć wyłącznie transparentnego i demokratycznego procesu wyłaniania kandydatury najlepszej dla wyborców demokratycznej opozycji. Najlepiej takiego, w którym wyborcy uczestniczą, zachowując prawo wyboru. W szczególności nie będę przecież ustalał z Marcinem Kierwińskim, czy lepszym kandydatem byłby np. Kazimierz Ujazdowski, czy ja.
  3. Problemem w wyborach senackich nie są jednak osoby w moim rodzaju, a raczej takie, które wystartowały np. w Koszalinie, omal nie powodując porażki opozycji w skądinąd pewnym dla niej okręgu, albo w Kielcach, gdzie z kolei przegraliśmy i gdzie o wygraną byłoby bardzo trudno, a wszelkie szanse przekreśla kandydowanie tam osób z wielu innych środowisk. Z punktu widzenia czystej strategii pakt musi być bezwzględnie otwarty na wszystkie te środowiska i osoby, musi próbować je po prostu objąć. Istotne nie jest więc porozumienie zawarte w Warszawie pomiędzy czterema partiami, a sto porozumień w stu okręgach wyborczych zawartych między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Tylko wtedy par. 6. porozumienia spełni swoje zadanie.

POROZUMIENIE ZAWARTE W DNIU 28 LUTEGO 2023 ROKU POMIĘDZY

1. KOALICJĄ OBYWATELSKĄ – reprezentowaną przez PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ RP w imieniu której działa Sekretarz Generalny Marcin Kierwiński,

2. NOWĄ LEWICĄ – reprezentowaną przez Wiceprzewodniczącego NL Dariusza Wieczorka,

3. POLSKIM STRONNICTWEM LUDOWYM – reprezentowanym przez Sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Piotra Zgorzelskiego,

4. POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – reprezentowaną przez Jacka Burego, Senatora Polski 2050 Szymona Hołowni,

w sprawie utworzenia wspólnego PAKTU SENACKIEGO 2023 w wyborach do Senatu RP w 2023 roku.

Strony Porozumienia deklarują ścisłą współpracę dotyczącą uzgodnienia i przeprowadzenia kampanii wyborczej do Senatu RP w 2023 roku w celu zwiększenia liczby reprezentantów demokratycznej opozycji w Senacie RP.

Doceniając rolę samorządów w procesie przywracania demokratycznych zasad i praworządności w Polsce, strony deklarują współpracę ze środowiskami samorządowymi, w tym z Ruchem Samorządowym „Tak dla Polski” – między innymi w celu realizacji porozumienia dotyczącego sześciu postulatów samorządowych, podpisanego wspólnie 25 maja 2022 r. przez strony niniejszego Porozumienia.

Dziś potrzeba porozumienia wszystkich sił demokratycznych po stronie opozycji, aby przeprowadzić proces odbudowy zaufania do instytucji państwowych, skutecznie walczyć z kryzysem gospodarczym i wzmacniać samorządność.

Rozumiejąc wagę tych wyzwań, strony uzgadniają, co następuje:

§1

W każdym okręgu wyborczym do Senatu RP wystawią jednego wspólnego kandydata lub kandydatkę na Senatora RP uzgodnionego przez strony. Kandydatki lub kandydaci będą mieli wyłączne prawo do używania uzgodnionego logo „Pakt Senacki 2023″.

Kandydatki i kandydaci mogą być rekomendowani przez partie, które są stronami niniejszego Porozumienia, ruchy samorządowe, partie polityczne współpracujące ze stronami Porozumienia i organizacje społeczne.

Decyzje o zgłoszeniu kandydatki lub kandydata strony Porozumienia podejmują w ramach uzgodnionych parytetów podziału okręgów wyborczych przypadających każdej ze stron porozumienia.

§2

W celu realizacji niniejszego Porozumienia i przeprowadzenia kampanii wyborczej do Senatu RP, strony Porozumienia powołują Zespół Organizacyjny, w skład którego wchodzą rekomendowani przedstawiciele Partii stron niniejszego Porozumienia i przedstawiciel Ruchu Samorządowego – Senator Zygmunt Frankiewicz, który będzie kierował pracami zespołu.

§3

Zespół Organizacyjny pracuje na podstawie uzgodnionych przez strony zasad. Strony niniejszego Porozumienia mają prawo do dokonania zmian swoich przedstawicieli w Zespole Organizacyjnym, o czym informują wszystkie strony Porozumienia.

§4

Wszystkie decyzje Zespołu Organizacyjnego są wiążące dla stron Porozumienia i zapadają w drodze konsensusu. W przypadku spraw spornych, rozstrzygnięcia będą podejmowane przez Przewodniczących Partii stron niniejszego Porozumienia.

Do głównych zadań zespołu należy:

1. Przygotowanie zasad i dokonanie podziału okręgów wyborczych do Senatu RP na poszczególne partie-strony niniejszego Porozumienia.

2. Przygotowanie propozycji kandydatur na Senatorów RP w każdym okręgu wyborczym do Senatu RP i dokonywanie ewentualnych korekt.

3. Przygotowanie koncepcji przeprowadzenia kampanii wyborczej, w tym: zasad organizacyjnych, finansowych, polityki medialnej, projektów materiałów reklamowych wraz z zatwierdzonym logo.

4. Wszystkie inne zadania związane z realizacją niniejszego Porozumienia.

§5

Ostateczna akceptacja list kandydatek i kandydatów w ramach Paktu Senackiego 2023 i zasad startu w wyborach nastąpi w drodze decyzji zgodnych ze statutami Partii stron niniejszego Porozumienia w terminie uzgodnionym przez Zespół Organizacyjny.

§6

Strony Porozumienia zobowiązują się do niewystawiania i niepopierania innych kandydatek lub kandydatów niż uzgodnieni w ramach niniejszego Porozumienia, a w przypadku startu innych kandydatek lub kandydatów poza Paktem Senackim 2023 do działań zgodnych ze statutami partii, które są stronami niniejszego Porozumienia.

§7

Zmiana treści Porozumienia wymaga formy pisemnej i akceptacji wszystkich stron Porozumienia.

§8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilustracja: William Orpen, Podpisanie Traktatu Wersalskiego, Wikimedia Commons

Jedna odpowiedź

  1. Problem w tym, że Senat w Polsce ma podobną wagę polityczną, jak Towarzystwa Hodowli Kanarków. Nie mam nic przeciw kanarkom, ale politycznie Pakt Senacki stawiam na tym samym poziomie, co Pakty Miłośników Kanarków. Czyli żadną politycznie dla Polski, ale może odrobinę znaczącą dla życia kanarków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mój blamaż. Nie wystarczy mieć rację

W Sejmie przewaga. Trzeba będzie Konfederacji do przełamania weta Dudy. Senat — wbrew moim własnym prognozom — wygrywamy miażdżąco dzięki niebywałej frekwencyjnej mobilizacji. Moja kandydatura – nieporozumienie.

Czytaj»

Debata?

Debata w TVP była niezwykle interesującym studium upadku. Wielowymiarowego. Ale być może również upadku PiS.

Czytaj»

Obywatelskie Jedynki

Obywatelskie Jedynki to dziś 13 osób kandydujących w różnych okręgach z różnych list w całej Polsce. Inicjatywa jest otwarta.

Czytaj»

Nie policzymy się…

Strona “policzmy się” dotarła do niecałych 2,5 tys. osób. A miała dotrzeć do 250 tys., żeby akcja miała sens.

Czytaj»